Liittyminen ja eroaminen

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi päästä viisitoista (15) vuotta täyttänyt henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja toiminnan sekä puolueen yleiset periaatteet ja jonka yhdistyksen hallitus hyväksyy jäseneksi.

Liittyminen

Yhdistyksen hallitus hyväksyy uudet jäsenet. Yhdistyksen hallituksen on siis tehtävä kokouksessaan erillinen päätös kunkin jäsenen hyväksymisestä. Tätä edellyttää yhdistyslakikin. Tutustu Kansion Kokoomusjärjestön pieni jäsenhankintaopas nettisivuun tai pdf-julkaisuun.

Eroaminen

Jos varsinainen jäsen, kunniajäsen, kunniapuheenjohtaja tai kannattajajäsen päättää erota yhdistyksestä, on siitä tehtävä kirjallinen ilmoitus hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoitettava yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi.
Eroavan jäsenen on suoritettava kaikki ne taloudelliset velvoitukset, jotka sille sinä kalenterivuotena kuuluvat, jona eroaminen tapahtuu.

Erottaminen

Jos varsinainen jäsen ei suorita jäsenmaksuaan taikka on muuten jättänyt toteuttamatta ne velvoitukset, joihin hän yhdistykseen liittyessään on sitoutunut, tai jos hän on toiminut yhdistystä vahingoittavalla tavalla, on hallituksella oikeus erottaa hänet. Jäsenen pystyy erottamaan vain se, joka hänet on jäseneksi hyväksynytkin, eli se yhdistys, johon hän kuuluu.

Tavanomaisin jäsenen erottamisen peruste on, että jäsenmaksu on maksamatta. Erotettavalta jäseneltä on aina ennen poistamista kysyttävä, haluaako hän olla edelleen mukana yhdistyksen toiminnassa. Kannattaa harkita tarkoin, milloin jäsen poistetaan yhdistyksestä. Jäsenmaksunsa maksamatta jättäneitä jäseniä on syytä lähestyä henkilökohtaisesti ja yrittää saamaan toimintaan uudelleen mukaan.

Erottamispäätöksestä jäsenellä on oikeus valittaa yhdistyksen kokoukselle jättämällä kirjallinen valitus hallitukselle kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa asiasta tiedon saatuaan. Jos yhdistyksen kokous kuultuaan hallitusta ja erotettua jäsentä sekä hankittuaan muut tarpeellisiksi katsomansa selvitykset hyväksyy vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä erottamispäätöksen, se tulee voimaan heti.