Yhdistystoiminnan verotus

Tuloverotuksesta vapaata

Puolueen paikallisyhdistykset ovat lainsäädännön näkökulmasta ”aatteellisia yleishyödyllisiä yhteisöjä”. Näin ollen ne ovat tavanomaisen varainhankintansa osalta verovapaita.
Yleishyödyllinen yhteisö toimii yksinomaan ja välittömästi yleiseksi hyväksi aineellisessa, henkisessä, siveellisessä tai yhteiskunnallisessa mielessä.

 • Sen toiminta ei kohdistu vain rajoitettuihin henkilöpiireihin.
 • Se ei tuota toiminnallaan siihen osallisille taloudellista etua osinkona, voitto-osuutena taikka kohtuullista suurempana palkkana tai muuna hyvityksenä.

Elinkeinotulosta maksetaan verot

Yleishyödyllinen yhteisö on kuitenin verovelvollinen saamastaan elinkeinotulosta. Elinkeinotoiminnan tunnusmerkkejä ovat:

 • itsenäisyys
 • jatkuvuus
 • säännöllisyys
 • riskinalaisuus
 • myynti kohdistuu rajoittamattomaan asiakaskuntaan ja kilpailee yleisillä markkinoilla
 • palkatun henkilökunnan käyttö
 • toiminta tapahtuu ansiotarkoituksessa eikä liity varsinaiseen yleishyödylliseen tehtävään.

Elinkeinotoiminnasta saadusta tulosta maksetaan veroa valtiolle, kunnalle ja seurakunnalle. Siitä on suoritettava myös arvonlisäveroa laissa säädettyjä poikkeuksia lukuunottamatta.

Yleishyödyllisen yhteisön elinkeinotuloina ei pidetä :

 • yhteisön toimintansa rahoittamiseksi järjestämistä arpajaisista, myyjäisistä, urheilukilpailuista, tanssi- ja muusta niihin verrattavasta toiminnasta sekä edellä mainittujen tilaisuuksien yhteydessä harjoitetusta tarjoilu-, myynti- ja muusta sellaisesta toiminnasta saatua tuloa
 • jäsenlehdistä ja muista yhteisön toimintaa välittömästi palvelevista julkaisuista saatua tuloa
 • adressien, merkkien, korttien, viirien tai muiden sellaisten hyödykkeiden myynnin muodossa suoritetusta varojen keräyksestä saatua tuloa
 • bingopelien pitämisestä saatua tuloa.

 
Lähde: Verohallinnon www-sivut