Tavoitteet

Laatu ja määrä

On tärkeää, että vaalikampanjalle asetetaan yhteisen ja perusteellisen pohdinnan jälkeen tavoitteita. Tavoitteet voivat olla laadullisia tai määrällisiä. Laadullinen tavoite on esimerkiksi se, että kampanjaa halutaan tehdä hyvän tekemisen kulttuurin hengessä. Määrällinen tavoite voi liittyä esimerkiksi tavoiteltuun äänimäärään.
Hyvin asetettu tavoite on sellainen, jossa kiteytyvät seuraavat tunnusmerkit:

  • Kohdennettu tiettyyn asiaan
  • Mitattavissa oleva
  • Saavutettavissa oleva
  • Relevantti kampanjan kannalta
  • Hyvin ajoitettu

Tavoitteita voidaan asettaa mm. seuraaville asioille:

  • Äänitavoite ja sen perustaksi tarvittavat tunnettuustavoitteet
  • Ääni- ja tunnettuustavoitteet kohderyhmittäin ja henkilöverkostoittain asetettuna
  • Taloustavoite, eli paljonko kampanja maksaa ja mistä rahat (tai toisinaan sitä korvaavat resurssit)
  • Tukiryhmätavoite, eli miten tukiryhmä rakentuu ja paljonko siinä on mukana henkilöitä ja osaajia
  • Ajankäyttötavoite, sillä vuorokaudessa on vain 24 tuntia

Tavoitteet voivat liittyä myös taitojen ja osaamisen hankintaan, käyttämiseen tai kehittämineen. Kaikkea ei voi oppia täydellisesti eikä kaikkea osaamista voi myöskään hyödyntää yhden kampanjan aikana. Tässäkin on siis hyvä pohtia, mihin aika riittää. Ja samalla pitää miettiä, voiko joku tiimin tai laajan tukiryhmän jäsen paikata sellaisessa asiassa, joka on kampanjan kannalta olennaista.
Lisätietoa sekä laadullisista että määrällisistä tavoitteista ja niiden asetannasta löydät alla olevista linkeistä: