Suunnittelun päävaiheita

Suunnittelun päävaiheita

  • Käynnistys ja rekrytointi
  • Lähtökohtien ja vahvuuksien arviointi
  • Motiivien ja tavoitteiden skarppaus
  • Viestinnän suunnittelu
  • Orgaanisaatio, osatehtävät ja kehyskalenteri

Käynnistys ja rekrytointi


Kampanjaprojekti ja sen suunnittelu alkaa paljon ennen näkyvän viestinnän käynnistämistä. Ensimmäinen vaihe on ehdokkaaksi pyytäminen tai ehdolle tarjoutuminen. Tätä joko edeltää tai sitä välittömästi seuraa starttivaiheen käynnistäjäporukan kokoaminen. Jo käynnistysvaiheessa alkaa myös laajemman tukihenkilöjoukon rekrytointi, joka sekin kannattaa tehdä suunnitellusti. (katso viereinen kuva)

Lähtökohtien ja vahvuuksien arviointi

Kun ehdokas ja starttiporukka on varmistettu, on aika keskityttyä ehdokkaan (ja lähipiirin) vahvuuksien ja mahdollisuuksien arviointiin. Vaativia kampanjoita varten tehdään usein monenkinlaisia alkuanalyysejä ja käytetään erilaisia arviointimalleja. Näistä käytetyin on swot-nelikenttä, jonka käytön suuntaviivat löytyvät täältä. Myös edellisten vaalien tulostilastojen sekä ehdokastarjonnan arviointi kuuluvat alkusuunnittelun ohittamattomiin osuuksiin.

Motiivien ja tavoitteiden skarppaus

Lähtökohta-arvioiden myötä käynnistyvät ehdokkuuden syntymotiivien vahvistaminen sekä määrällisten ja laadullisten tavoitteiden suunnittelu. Hyvässä suunnittelussa päämäärät myös tarkentuvat ja muuttuvat. Esimerkiksi alussa syntyneitä määrällisiä tavoitteita on pystyttävä reivaamaan tai ensiksi mieleen tulleita kohderyhmäpainotuksia muuttamaan – jos analyysit tai suunnittelun muuten tuottama uusi ymmärrys antaa siihen aihetta.

Viestinnän suunnittelu

Jo lähtökohtien arviointi tuottaa ideoita ja materiaalia myös kampanjaviestinnän suunnitteluun. Silti viestinnän ideointi ja toteuttaminen kannattaa organisoida myös itsenäiseksi kokonaisuudekseen. Tämä on tärkeää siksi että markkinointiviestintä on oma osaamisen lajinsa – se on sitä etenkin luovan suunnittelun sekä eri viestimien hallitsemisen näkökulmista.
Tässä aineistossa ei mennä viestinnän suunnittelun yksityiskohtiin. Sen sijaan täällä hahmotellaan kokonaiskuvaa siitä, mitkä avainulottuvuudet on otettava huomioon laadukasta viestintää suunniteltaessa.

Organisaatio, osatehtävät ja kehyskalenteri

Vapaaehtoisuuteen ja usein spontaaniinkin tekemiseen perustuva vaalityö ei hevin taivu selkeiksi tehtävänkuviksi ja organisaatiolaatikoiksi. Tästä huolimatta – ja juuri tämän takia – suunnittelijoille on hyötyä kokonaisuutta selkeyttävistä kuvauksista. Ne toimivat työtä helpottavina muistilistoina ja hahmottavat eri tehtävien suhteita. (Nuo tehtävät ovat muuten samoja oli kyse sitten isosta tai pienestä kampanjasta, toimijamäärät ja hankkeen muut mittasuhteet vain vaihtuvat.)

Pelkistetystä organisaatiomallista (yllä), joka on tehty klassiseen ´laatikkoleikki´-muotoon, saat apua ja vinkkejä kampanjatiimisi suunnitteluun.

Koska kampanja ja sen tehtävät ovat etenevä kokonaisuus, sitä kannattaa suunnitella myös osahankkeet yhteen kokoavan kehyskalenterin tuella. (malli alla)