KNal

Kokoomuksen Naisten Liitto

Kokoomuksen Naisten Liitto on porvarillisesti ajattelevien naisten yhteisö, jonka tehtävänä on aktivoida naisia mukaan yhteiskunnalliseen toimintaan. Jo liiton perustamissäännöissä todetaan seuraavaa: ” Liiton tarkoituksena on herättää ja elvyttää naisten yhteiskunnallista ja valtiollista harrastusta sekä liittää jäsenet yhteistoimintaan puolueen tarkoitusperien edistämiseksi.” Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että

Kokoomuksen Naisten Liiton on olemassa, jotta se:

  • omalta osaltaan rekrytoi puolueen toimintaan naisia mukaan,
  • edistää näiden naisten mahdollisuuksia osallistua poliittiseen toimintaan, sekä
  • vaikuttaa puolueen politiikkaan siten, että se huomioi toiminnassaan ja poliittisessa sisällössään naiset ja naisnäkökulman.

Kokoomuksen Naisten Liitto tekee siis puolueen sisällä naispolitiikkaa ja puolueen ulkopuolella kokoomuspolitiikkaa naisille.
Kokoomuksen Naisten Liitolla on jäsenenä 12 piirijärjestöä, joissa puolestaan on jäseninä 120 paikallisyhdistystä. Paikallisyhdistyksissä toimii noin 4300 henkilöjäsentä. Liiton jokaisessa piirijärjestössä työskentelee palkattu toimihenkilö. Toiminnallinen vastuu tapahtumista on piireillä ja paikallisyhdistyksillä. Liiton toimintaa on kehitetty verkosto- sekä kansalaisjärjestömallisen vaikuttamisen suuntaan. Tämä tarkoittaa sitä, että liitto ja sen piiri- ja paikallisyhdistykset järjestävät koulutusta omille jäsenilleen, mutta enenevässä määrin toimintaa kohdennetaan kaikille porvarillisesti ajatteleville naisille.
Kokoomusnaisten toiminta poliittisina toimijoina perustuu kiinteään yhteydenpitoon Kokoomuksen sekä sen piirijärjestöjen kanssa. Toiminnan kiinteä yhteys näkyy muun muassa siten, että useissa piireissä naisten ja miesten toiminta on yhteistä. Lisäksi liitolla ja piirijärjestöllä on monissa piireissä yhteinen toimihenkilö.
Lisätietoa Kokoomusnaisten toiminnasta löytyy liiton verkkosivuilta osoitteesta www.kokoomusnaiset.fi/