Vaalit

Henkilöiden valinnasta päättäminen eli vaali

Jos kokoukselle on tehty henkilökysymyksessä ehdotuksia vain se määrä, mikä täytettäviä paikkoja on, vaali on yksimielinen.
Kun kokoukselle on tehty henkilökysymyksessä useampi esitys kuin täytettäviä paikkoja on, muodostetaan kokouksen päätös toimittamalla vaali. Yhdistyslain mukaan vaali suoritetaan enemmistövaalina yksinkertaisella enemmistöllä, ellei yhdistyksen säännöissä muuta määrätä.
Tällöin kullakin äänestäjällä on käytössään yhtä monta ääntä kuin on täytettäviä paikkoja ja enimmät äänet saaneet tulevat valituksi äänimäärien osoittamassa järjestyksessä, kunnes kaikki täytettävät paikat ovat tulleet täytetyksi.

Kokoomusyhdistyksen mallisääntöjen enemmistövaalina ehdottomalla ääntenenemmistöllä.

Kokoomusyhdistyksen mallisäännöt (2013), 10. §

”Päätökset tehdään vaaleissa ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Mikäli ensimmäisellä äänestyskierroksella riittävä määrä ehdokkaista ei saa tarvittavaa ääntenenemmistöä, seuraavalle äänes-tyskierrokselle pääsee äänijärjestyksessä enintään kaksinkertainen määrä ehdokkaita valitsematta olevien määrään nähden. Vaalissa on äänestettävä niin monta ehdokasta kuin on valittavia. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.
Vaalit on suoritettava suljetuin lipuin, milloin vähintään kaksi (2) äänivaltaista osanottajaa sitä pyytää.
Äänioikeus yhdistyksen kokouksessa on vain jäsenmaksunsa maksaneella yhdistyksen jäsenellä. ”