Päätösasiat

Varsinaiset päätösasiat luovat kokouksen sisällön ja tarkoituksen. Ne ovat asioita, joissa kokous päättää yhdistyksen toiminnasta tai henkilövalinnoista.

Päätöksentekoprosessi on hieman erilainen riippuen siitä, onko kyseessä asiakysymyksestä päättäminen vai henkilövaali.

Päätösasian käsittely jakaantuu

  • esittelyyn
  • keskusteluun
  • esitysten toteamiseen
  • päätöksentekoon.

Esittely

Asian käsittely kokouksessa alkaa siten, että yhdistyksen hallituksen tehtävään valitsema henkilö esittelee kokoukselle asian.

Esittelyn tarkoituksena on tuoda kokouksen osanottajien tietoon kaikki se tarpeellinen tieto, jonka perusteella osanottajat voivat muodostaa oman kantansa käsiteltävään asiaan. Mikäli asiaa valmistelleella henkilöllä tai yhdistyksen hallituksella on päätösesitys asiasta olemassa, se esitetään tässä yhteydessä ja siitä tulee asian käsittelyn pääesitys.

Keskustelu

Esittelyn päätyttyä puheenjohtaja avaa keskustelun asiasta.

Keskustelussa kokouksen osanottajat voivat käyttää asiaan liittyviä puheenvuoroja, joissa he voivat kertoa oman mielipiteensä asiasta, tuoda esiin asiaan liittyvää lisätietoa, tehdä esityksiä kokouksen päätökseksi tai muutosesityksiä mahdolliseen pääesitykseen, kannattaa toisten tekemiä esityksiä tai pääesitystä taikka esittää asian hylkäämistä taikka käsittelyn keskeyttämistä tai lykkäämistä.
T

yöjärjestyspuheenvuoron voi pyytää missä vaiheessa kokousta tahansa ja se ohittaa myöntämisjärjestyksessä muut puheenvuoropyynnöt.

Kun kaikki pyydetyt puheenvuorot on käytetty, puheenjohtaja päättää keskustelun. Keskustelun päättämisen jälkeen asiasta ei enää keskustella ja uusia esityksiä ei tehdä.
Keskustelumuodoista ja puheenvuoroista tarkemmin tämän oppaan luvussa Keskustelu.

Esitysten toteaminen

Kun keskustelupuheenvuorot on pidetty, puheenjohtaja päättää keskustelun.
Keskustelun päättämisen jälkeen keskustelupuheenvuoroja ei enää käytetä eikä uusia esityksiä tehdä. Kokouksen puheenjohtajan tehtävänä on tässä vaiheessa varmistua siitä, että hän on ymmärtänyt mahdolliset muutosesitykset oikein. Puheenjohtaja kokoaa mahdolliset muutosesitykset osanottajien selkeästi ymmärtämään muotoon.

Tässä vaiheessa kokouksen puheenjohtajan on myös karsittava tehtyjen esitysten joukosta ne, jotka eivät voi tulla jatkokäsittelyyn mukaan

  • lain,
  • sääntöjen,
  • hyvien tapojen tai
  • keskustelun aikana puuttumaan jääneen kannatuksen vuoksi.

Ilman julkituotua kannatusta voidaan käsittelyyn ottaa vain pääesitys ja henkilövaalissa tehty esitys.

Päätöksenteko

Mikäli keskustelun aikana ei ole tullut pääesityksestä poikkeavia kannatettuja esityksiä, pääesityksestä tulee kokouksen päätös.

Mikäli asiasta on olemassa useita jatkoon pääsyn ehdot täyttävää esitystä, joudutaan kokouksen kanta määrittämään äänestämällä tai järjestämällä vaalitoimitus.
Tässä vaiheessa jatkokäsittely riippuu siitä, onko kyseessä asiakysymyksen käsittely vai henkilövaali.