Euroopan parlamentin vaalit

Euroopan parlamentin jäsenten vaalit (EP-vaalit) toimitetaan kussakin jäsenvaltiossa valtion kansallisen vaalilainsäädännön mukaisesti. Tämän lisäksi noudatetaan EU:n vaalisäädöksen määräyksiä. Vaalit toimitetaan joka viides vuosi samaan aikaan kaikissa jäsenvaltioissa. Suomessa toimitettavissa eurovaaleissa koko maa muodostaa yhden yhtenäisen vaalipiirin.
Oikeus tehdä ehdotuksia Kokoomuksen ehdokkaiksi on varsinaisella jäsenellä (eli yhdistyksellä ja kunnallisjärjestöllä), piirihallituksella tai vähintään viidelläkymmenellä puolueen varsinaisten jäsenten henkilöjäsenellä. Ehdotukset toimitetaan puoluehallitukselle, joka tekee puoluevaltuustolle ehdotuksen ehdokkaiksi valittavista henkilöistä. Lopullisen päätöksen ehdokkaista tekee puoluevaltuusto.
Ehdokasasettelussa tulee ottaa huomioon monipuolinen alue-, sukupuoli-, ikä- ja ammattijakauma.
Vaalissa ehdokkaaksi ei tule asettaa sellaista henkilöä, jonka toiminnan voidaan katsoa olevan puolueen periaatteiden vastaista tai muutoin vahingoittavan puoluetta.
EU:n neuvosto määräsi ensimmäisten (vuonna 1979 toimitettujen) vaalien toimittamisajankohdaksi kesäkuun toiseen viikonloppuun sijoittuvan, torstaina alkavan ja sunnuntaina päättyvän ajanjakson, jonka puitteissa kunkin jäsenvaltion tuli järjestää vaalit. EU:n vaalisäädöksen mukaan seuraavat vaalit tuli toimittaa vastaavana ajankohtana, joten vaalit on toimitettu aina kesäkuun alkupuolella. EU:n neuvosto voi kuitenkin yksimielisellä päätöksellä muuttaa tätä toimittamisajankohtaa kuukautta aiemmaksi tai kuukautta myöhemmäksi, mutta näin ei tähän mennessä ole kuitenkaan tapahtunut.
Euroopan parlamentin jäsenten enimmäismäärä 736 ja Suomesta jäseniä valitaan 13 edustajaa.

Eurovaalien luonne ja Kokoomuksen kampanjointi

Euroopan parlamentin vaaleille on ollut tyypillistä alhainen äänestysaktiivisuus. Kokoomuksessa eurovaalien ehdokasasettelusta vastaa puoluejohto ja ehdokkaat nimeää puoluevaltuusto, mutta piirijärjestöillä, jäsenliitoilla ja paikallisyhdistyksilläkin on tärkeä rooli niin ehdokasasettelun kuin onnistuneen kampanjan toteuttamisessa. Aktiivinen kampanjointi hyödyttää kokoomuksen järjestöä ja muissa vaaleissa ehdolla olevia, sillä eurovaalien tuloksella on aina vaikutusta puolueiden yleiseen kannatukseen ja uskottavuuteen.
Euroopan parlamentin vaalien äänestysprosentin soisi lähtevän nousuun siitäkin syystä, että Euroopan parlamentilla on merkittävä valta-asema unionin päätöksenteossa; parlamentti on tasavertainen lainsäätäjä jäsenvaltioita edustavan ministerineuvoston rinnalla.
Kokoomus on vahva Eurooppa-puolue. Kokoomuksen tavoitteena on säilyttää asemansa Euroopan parlamentin suurimpana suomalaisena puolueena. Tavoitteeseen kokoomus pyrkii hyvien ehdokkaiden, kansalaisten luottamusta nauttivan Eurooppa-politiikan, yleisesti tunnustetun EU-osaamisensa sekä aktiivisen ja ammattitaitoisen vaalikampanjan avulla.
Kokoomus kuuluu EU:n vaikutusvaltaisimpaan poliittiseen ryhmään, Euroopan kansanpuolueeseen (EPP), jota kautta puolueen europarlamentaarikoilla on muita suomalaisia paremmat mahdollisuudet vaikuttaa unionin päätöksentekoon. EU:ssakin kyse on usein valinnasta sosialistisen holhoavan sekä direktiivejä suoltavan ja toisaalta porvarillisen, yksilön vastuuta sekä yhteiskunnan kannustavuutta korostavan politiikan välillä.
Tavoitteenamme on myös, että porvaripuolueita edustava Euroopan kansanpuolue on Euroopan parlamentin suurin ryhmä. Se on myös Suomen etu, sillä EPP on kaikista europuolueista kaikkein lähinnä meidän omaa linjaamme unionin kehittämisessä entistä toimivammaksi jäsenmaiden ja niiden kansalaisten tasa-arvon varaan rakentuvaksi yhteisöksi, joka omalla toiminnallaan edistää jäsenmaidensa kilpailukykyä ja niiden kansalaisten hyvinvointia.
Kokoomus korostaa EU:n avoimuuden merkitystä. Unionin tulee myös keskittyä oleelliseen: EU:ssa on päätettävä vain niistä asioista, joiden hoitaminen yhdessä muiden jäsenmaiden kanssa on järkevintä. Aidosti ihmisiä nykyistä lähempänä olevan unionin kehittäminen ilman kansalaisten aktiivista osallistumista Euroopan parlamentin vaaleihin on kokoomuksen mielestä ongelma. Kokoomuksen tavoitteena on omalla aktiivisella kampanjoinnillaan lisätä ihmisten kiinnostusta EU:ta ja Euroopan parlamentin vaaleja kohtaan.
Lisätietoja Euroopan Kansanpuolueesta (EPP)