Arpajaiset

Milloin lupaa ei tarvita

Arvauskilpailuilmoitukset

Arvauskilpailut ovat tavara-arpajaisia, joissa voittamisen mahdollisuus perustuu arvauskohteesta tehtyyn arvaukseen. Arvauskilpailujen voittoina voi olla tavaraa tai tavaraan tai palveluihin vaihdettavissa olevia lahja- tai ostokortteja. Kortit eivät saa olla vaihdettavissa rahaan.
Arvauskohteen on oltava ennalta täsmällisesti ja tarkkarajaisesti määriteltävissä oleva ilmiö tai asiantila. Tyypillisiä arvauskohteita ovat esimerkiksi ulkoilman lämpötila tiettynä päivänä tietyssä paikassa, tietyn vesistön jäidenlähtöpäivä ja pienten esineiden tai aineen määrä tietyssä astiassa.
Arvauskilpailun arvauskohteena ei voi olla urheilukilpailu tai muu kilpailu eikä tulosta voi olla arvottu. Oikea vastaus ei saa olla kenenkään tiedossa arpojen myyntiaikana.
Arvauskilpailua varten on laadittava säännöt, joista ilmenee, miten voittaja tai voittajat määräytyvät. Yleensä voittaja on se, joka arvaa oikein. Säännöissä on määritettävä, miten voittaja määräytyy, jos oikein arvanneita on enemmän kuin yksi. Oikein arvanneiden kesken voidaan tällöin suorittaa esimerkiksi arvonta. Säännöissä on määritettävä myös, miten voittaja tai voittajat määräytyvät, jos oikeita arvauksia ei ole.
Säännöt ovat sitä monimutkaisemmat, mitä enemmän voittoja on. Sääntöjen tulee aina olla niin selkeät, että osallistujat ymmärtävät voittajien määräytymisen. Arvauskilpailussa ei voida arpoa voittoja kaikkien osallistujien kesken, vaan voittamisen tulee perustua tehtyyn arvaukseen.
Arvauskilpailuja saavat järjestää yleishyödylliset yhteisöt ja säätiöt sekä evankelisluterilaisen kirkon tai ortodoksisen kirkon seurakuntien toimintapiirit. Esimerkiksi liiketoimintaa harjoittavat yritykset, seurakunnat tai yksityishenkilöt eivät voi järjestää arvauskilpailuja. Arvauskilpailujen tuotto on käytettävä yleishyödylliseen toimintaan.
Milloin lupaa ei tarvita lisätietoa.
__________________________

Miniatyyriarpajaiset

Miniatyyriarpajaiset ovat tavara-arpajaisia, joissa arpojen yhteenlaskettu arvo on enintään 500 euroa ja joissa arpojen myynti ja voittojen jako tapahtuvat samassa tilaisuudessa. Molempien ehtojen on täytyttävä.
Työyhteisö tai vakiintunut harrastusryhmä voi toimeenpanna ilman lupaa tavara-arpajaiset, jos kyse on miniatyyriarpajaisista. Miniatyyriarpajaisista kertyvä tuotto on käytettävä työyhteisön tai harrastusryhmän virkistys- tai harrastustoimintaan tai muuhun yleishyödylliseen tarkoitukseen.
Saat myydä miniatyyriarpajaisten arpoja vain järjestäjänä olevan työyhteisösi tai harrastusryhmäsi jäsenille.
Miniatyyriarpajaisissa tulee voittojen yhteenlasketun arvon olla vähintään 35 % arpojen yhteenlasketusta myyntihinnasta. Pienimmän voiton arvon on oltava vähintään yhtä suuri kuin yhden arvan hinta. Kun järjestät miniatyyriarpajaisia, huolehdi siitä, että arvonta suoritetaan luotettavalla tavalla. Sinun ei tarvitse tehdä tilitystä miniatyyriarpajaisista.
Milloin lupaa ei tarvita lisätietoa.
____________________

Pienarpajaiset

Pienarpajaiset ovat tavara-arpajaisia, joissa arpojen yhteenlaskettu myyntihinta on enintään 3000 euroa ja joissa arpojen myynti ja voittojen jako tapahtuvat samassa tilaisuudessa. Voittojen arvonta voidaan suorittaa joko ennen tilaisuutta tai tilaisuuden aikana mutta arpojen myynnin ja voittojen jaon tulee tapahtua samassa tilaisuudessa. Molempien ehtojen on täytyttävä.
Samalla tilaisuudella tarkoitetaan tapahtumaa, johon yksi ja sama yleisö osallistuu ja on paikalla koko ajan. Saman yleisön on oltava paikalla sekä arpojen myynnin että arvonnan suorittamisen aikana. Esimerkiksi pitkäkestoisissa tapahtumissa ja tilaisuuksissa, toritapahtumissa ja kauppojen auloissa järjestettävissä tilaisuuksissa ei saman yleisön vaatimus täyty.
Yleishyödyllinen yhteisö tai säätiö sekä evankelisluterilaisen kirkon tai ortodoksisen kirkon seurakunnan toimintapiiri voi toimeenpanna ilman lupaa tavara-arpajaiset, jos kyse on pienarpajaisista. Pienarpajaisista kertyvä tuotto on käytettävä yleishyödylliseen tarkoitukseen.
Koululuokka tai vastaava opintoryhmä voi järjestää pienarpajaiset, jos arpajaisten toimeenpanosta vastaa täysivaltainen henkilö. Pienarpajaisista saatava tuotto on käytettävä opiskelun tai opiskelua tukevan harrastustoiminnan edistämiseen.
Pienarpajaisissa tulee voittojen yhteenlasketun arvon olla vähintään 35 % arpojen yhteenlasketusta myyntihinnasta. Pienimmän voiton arvon on oltava vähintään yhtä suuri kuin yhden arvan hinta.
Milloin lupaa ei tarvita lisätietoa.

================

Milloin lupa tarvitaan

Tavara-arpajaiset

Tavara-arpajaisten järjestäminen vaatii luvan. Tavara-arpajaislupa voidaan myöntää yhteisölle tai säätiölle, jolla on yleishyödyllinen tarkoitus.
Tavara-arpajaisten tuotto on käytettävä yleishyödylliseen toimintaan. Tavara-arpajaiset on järjestettävä siten, että ne tuottavat tuloa yleishyödylliseen tarkoitukseen. Tavara-arpajaisia ei siksi voi järjestää vain arpajaistoiminnan harjoittamisen tarkoituksessa esimerkiksi mukavana ohjelmanumerona, vain arpajaisten järjestämisen ilosta.

Tavara-arpajaisten tunnusmerkit

Arpajaislaissa tarkoitetuissa arpajaisissa on kolme tunnusmerkkiä: sattumaperusteisuus, vastikkeellisuus ja rahanarvoinen voitto. Jos jokin näistä tunnusmerkeistä puuttuu, kyse ei ole lupaa edellyttävistä arpajaisista.

Vastike

Arpajaiset voidaan järjestää täysin ilman vastiketta. Sellaisessa tapauksessa osallistujat eivät maksa arvontaan osallistumisesta mitään missään muodossa. Maksuttomat arpajaiset saa järjestää ilman lupaa. Maksuttomuuden pitää olla aitoa, eli osallistujilta ei saa periä vastiketta välillisestikään. Välillistä vastiketta peritään esimerkiksi silloin, jos arpajaisiin osallistumisen edellytyksenä on pääsymaksun maksaminen johonkin tilaisuuteen tai paikkaan, vaikka varsinaista maksua arpajaisiin osallistumisesta ei peritäkään. Tällöin arpajaiset ovat siis vastikkeelliset, eikä niiden järjestäminen ole sallittua ilman lupaa.

Sattuma

Arpajaisiin kuuluu sattumaperusteinen voitonmahdollisuus. Arpajaisiin osallistuvat henkilöt eivät voi millään omalla osaamisellaan, tiedoillaan tai taidoillaan saada muita parempaa mahdollisuutta voittaa arpajaisissa. Voitto voi osua mille tahansa arvalle eikä kenelläkään ole mahdollisuutta vaikuttaa asiaan. Jos voittaminen perustuu osallistujien tietoon tai taitoon, ei voittaminen perustu sattumaan. Esimerkiksi erilaiset tietokilpailut eivät tämän vuoksi ole arpajaisia, eikä niiden järjestäminen edellytä arpajaislupaa. Tietokilpailussa esitettävien kysymysten tulee olla aitoja tietokilpailukysymyksiä, joissa oikea vastaus perustuu muita parempaan tietoon. Kysymykset eivät voi siis olla niin helppoja, että kaikki tietävät vastaukset.

Rahanarvoinen voitto

Jos jokaisella arvalla voittaa samanarvoisen voiton, ei voittaminen perustu sattumaan: kaikki osallistujat saavat voiton eikä kenelläkään ole mahdollisuutta muita arvokkaampaan voittoon. Jos tällaisissa ”joka arpa voittaa” -arpajaisissa on yksi tai useampi muita arvokkaampi voitto, perustuu voittaminen sattumaan ja arpajaisten järjestäminen edellyttää lupaa.

Mitä hakemukseen tarvitaan?

 • Liitä lupahakemukseen seuraavat asiakirjat:
  • Tarara-arpajais lupahakemus
  • Toimintakertomus tai muu selvitys siitä, että luvan hakija on toiminut tarkoituksensa toteuttamiseksi. Toimintakertomus on ensisijainen liite. Jos toimintakertomusta ei ole, voit antaa muun selvityksen. Selvitä tällöin myös syy toimintakertomuksen puuttumiseen.
  • Ote tavara-arpajaisten toimeenpanoa koskevasta pöytäkirjasta. Tällä tarkoitetaan pöytäkirjanotetta siitä kokouksesta, jossa tavara-arpajaisten järjestämisestä on tehty päätös.
  • Jäljennös viimeksi hyväksytystä tilinpäätöksestä. Tilinpäätökseen sisältyy myös tilintarkastajan tai toiminnantarkastajan lausunto.
  • Jäljennös yhteisön tai säätiön säännöistä.
  • Yhdistys-, säätiö- tai kaupparekisteriote / ote julkisoikeudellisen yhdistyksen ylläpitämästä rekisteristä. Ote saa olla enintään 3 kk vanha, laskettuna lupahakemuksen päiväyksestä
  • Käytännön toimeenpanijan tiedot (tarvittaessa)

Lisätietoa ja lupahakemus

Tilitys

Luvan saajan on laadittava tavara-arpajaisista tilitys. Tilitys on toimitettava viiden kuukauden kuluessa tavara-arpajaisluvan voimassaoloajan päättymisestä lupaviranomaiselle.

 Tilityksessä on mainittava:

  • selvitys siitä, miten tuotto käytetään tavara-arpajaisluvassa määrättyyn tarkoitukseen, ellei selvitystä ole annettu tilityslomakkeella
  • selvitys myymättömistä arvoista ja niille osuneista voitoista
  • tavara-arpajaisten arvontapöytäkirja liitteineen; Jos arpajaisissa on suoritettu useita arvontoja, tulee jokaisen arvonnan arvontapöytäkirjat liitteineen liittää tilitykseen
  • selvitys perimättä jääneistä voitoista
  • selvitys myydyistä arvoista ja niille osuneista voitoista
  • tosite suoritetusta arpajaisverosta: tosite, josta näkyy että vero on tosiasiallisesti maksettu, jos veroa on tullut maksettavaksi esimerkiksi maksukuitti tai kopio tiliotteesta.

  Jokaisesta kohdasta ei tarvitse tehdä omaa liitettä vaan tietoja voidaan yhdistellä samaan asiakirjaan.

Lisätietoa tilityslomake
© 2020 Poliisi
Lähde: Poliisin www-sivut